top of page

Privacyverklaring van Cees ’effect

 

 

Cees’effect, gevestigd aan IJsseldijk 51, 7381BV in Klarenbeek. Ingeschreven in het handelsregister onder nummer : 08080345 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. (opmaak datum privacyverklaring : 22-05-2018)

 

 

Onze contactgegevens:

 

  • Email :                         info@ceeseffect.nl

  • Telefoon nr :               31(0)55-3606314

  • Website :                     https://www.ceeseffect.nl

  • Adres :                         IJsseldijk 51,  7381BV Klarenbeek

 

 

Cees Boonzaaijer en Ilona Boonzaaijer Veldhoen zijn de Functionaris Gegevensbescherming van Cees’effect. En zijn te bereiken via info@ceeseffect.nl of via contactgegevens (zie hier boven)


 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Cees’effect verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt bij bijvoorbeeld een offerteaanvraag / opdracht. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-   Uw voor- en achternaam.
-   Uw Bedrijfsnaam ( bijvoorbeeld t.b.v. reclame stikkers, o.i.d.)
-   Adresgegevens.
-   Telefoonnummers.
-   E-mailadressen.
-   Noodzakelijke bestanden zoals een vector afbeelding t.b.v. drukwerkrealisatie / nabestellingen.  
-   Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Tevens willen wij u er op attenderen dat u nooit verplicht bent overige informatie ons toe te doen en of aan ons te geven/aan te leveren wanneer dan ook. Als u dit wel wenst gebeurd geheel vrijwillig en ongedwongen. 

 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verwerken alleen de gegevens zoals hierboven aangegeven in het overzicht. Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. En of jeugdige websitebezoekers. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder uw ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan direct contact met ons op via info@ceeseffect.nl, dan verwijderen wij deze informatie per abuis op uw verzoek.

Wij zullen nooit zonder overleg uw data/gegevens of informatie verstrekken aan derden over/van onze klanten. Tevens zullen wij uw opdracht altijd met respect behandelen. En volledig discreet zijn met al uw gegevens buiten om het feit dat het noodzakelijk kan zijn om informatie ter inzage te bieden aan bijvoorbeeld de boekhouder, het verwerken in ons boekhoudprogramma t.b.v. administratie en of back-up systeem om  logo’s, ontwerpen en overige gegevens beveiligd op te slaan onder uw interne account t.b.v. onze bedrijvigheid en de uitvoering daarvan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

-   Verzenden van een (eventuele) toekomstige facturen of nieuwsbrief en/of overige correspondentie
-   U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze opdrachten goed uit te kunnen voeren
-   U te kunnen informeren over wijzigingen/status van onze dienstverlening/productie en/of overig
-   Om goederen en diensten bij u af te leveren/uit te voeren of te kunnen monteren op locatie
-   Cees’effect verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.
-   Of als wij inhoudelijke informatie nodig hebben voor onze belastingaangifte.
-   Uit veiligheid voor uw en onze goederen bezit Cees’effect camerabeveiliging incl. beeldopnamen 
    en beweging/alarminstallatie. Op een afgesloten industrieterrein / verbod voor onbevoegden.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

Cees’effect neemt niet per definitie op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen en of haar informatie.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cees’effect) tussen zit. Cees’effect  gebruikt o.a. de volgende computerprogramma's of -systemen:

-   Synology RAID NAS i.c.m. beveiliging.
-   4G Router / hardware matige firewall.
-   Boekhoud programma.
-   Email Servers IMAP/POP.
-   Windows 10 Computersystemen.
-   Symantec Norton Security Deluxe.

Wij gebruiken de bovenstaande systemen en programma’s om ons werk goed te kunnen uitvoeren en overige procedures noodzakelijk zijn om de basisplichten en mogelijkheden t.b.v. de bedrijvigheid van Cees’effect  in het algemeen te kunnen uitoefenen en/of te kunnen verwerken.  Veiligheid te waarborgen voor alle personen en apparatuur en overige zaken welke inpandig zijn, alsmede voorraad, inventaris en (diefstal)beveiligen. 

 

Hoe lang wij persoons/contactgegevens bewaren:

Cees’effect bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Klant/persoonsgegevens gegevens bewaren wij preventief in ons boekhoudprogramma en opdrachten/aangeleverde en aangemaakte bestanden in onze beveiligde database. Op opdrachtformulieren en in ons telefoonboek alsmede in de email welke vrijwel permanent
(onbepaalde tijd) beveiligd wordt opgeslagen.

Alle verkregen persoonlijke informatie kunt u op verzoek geheel laten verwijderen. Data en bestanden  worden dan ook niet langer opgeslagen of verder ter inzage aangeboden aan derden. Voor welke doeleinden dan ook. Wij zullen alleen op verzoek van justitie, politie of overige overheidsinstanties informatie verstrekken/overdragen mits daar een wettelijke bevoegdheid voor is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Cees’effect verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cees’effect blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Cees’effect gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cees’effect. En heeft u tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van persoons gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ceeseffect.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens en producten beveiligen:

Cees’effect neemt de bescherming van al uw gegevens serieus en blijft te allen tijde actief investeren in passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan en ongedaan te maken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan direct contact met ons op zodat wij dit per direct kunnen stoppen/wijzigen via info@ceeseffect.nl. Cees’effect heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens en uw producten te beveiligen:

-   Beveiliging m.b.t. uw producten, bestanden en informatie/formulieren waar mogelijk.
-   Afsluitbare kluis/kast voor documenten en formulieren.
-   Beveiligde Synology RAID NAS  i.c.m. NVR.
-   Symantec Norton Security Deluxe Antivirus.
-   Up to date Computersystemen.
-   Camerasysteem met DVR/NAS & Cloud.
-   Alarm bewegingsdetectie met melding/beeldopnamen.

Ter inzage en aanpassen gegevens en recht van verzet:

U kunt te allen tijde en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Cees’effect zijn verwerkt en de door u aangeleverde gegevens desgewenst per direct laten aanpassen of verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie betreffende de producten of diensten van Cees’effect of gerichte aanbiedingen via e-mail, telefoon, post en/of sms of sociale media. Indien u van één van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk naar het bovengenoemde adres te sturen of per email doen via info@ceeseffect.nl

© 2018 Alle rechten voorbehouden Cees’effect Apeldoorn.     

bottom of page